WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Họp Mặt Dân Chủ bác bỏ đảng CSVN sửa đổi Hiến Pháp

hoa nhaiTrước cao trào lên tiếng đòi dân chủ, phủ nhận độc quyền lãnh đạo của đảng CSVN do nhiều tổ chức dân sự và tôn giáo cùng hàng ngàn trí thức, sinh viên trong nước phát động thông qua chiến dịch “sửa đổi Hiến Pháp 1992” hiện nay, tổ chức Họp Mặt Dân Chủ – quy tụ nhiều nhân sĩ thuộc nhiều khuynh hướng khác nhau như các ông Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, nhà báo Trần Quang Thành, Tường An đến Bùi Diễm, Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Viết Hoạt, Trần Bình Nam, Lê Minh Nguyên, Quản Mỹ Lan, Luật sư Nguyễn Xuân Phước, Đỗ Phủ… – vừa ra Tuyên Bố bác bỏ việc đảng CSVN sửa đổi Hiến Pháp 1992.

Bản Tuyên Bố cho biết: “Một bản dự thảo Hiến Pháp do nhà nước CS đưa ra (1.1.2013) đã được đáp ứng bằng một bản dự thảo Hiến Pháp dân chủ (Kiến nghị của 72 nhân sĩ trí thức trong nước ngày 19.1.2013) chính thức gởi đến ‘Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992’ của nhà cầm quyền CS ngày 4.2.2013, phản biện lại bản dự thảo sửa đổi của đảng CS. Lo sợ trước sự bùng phát đột ngột của cao trào dân chúng đòi dân chủ, đảng CS tìm mọi cách dập tắt những đóng góp ý kiến trái lệnh của Đảng, đồng thời sửa soạn thông qua bản dự thảo Hiến Pháp theo ý Đảng bằng thủ đoạn gian xảo là đến từng nhà dân ép buộc, thậm chí đe dọa dân chúng ký đồng thuận với bản dự thảo của họ”.

Trước tình hình đó, Ban Phối Hợp Họp Mặt Dân Chủ đưa ra bốn nhận định sau:

“1. Bản Hiến Pháp (HP) 1992 đã được bổ sung năm 2001. Căn cứ vào bản dự thảo sửa đổi do đảng CS đưa ra, hầu như toàn bộ các điều khoản của bản HP 1992 (bổ sung năm 2001) đều được “tu chính” nhưng thực chất bản HP ‘sửa đổi’ lần này chỉ giúp kéo dài chế độ độc tài đảng trị thêm một thời gian nữa, trừ khi một cuộc cách mạng dân chủ nổ ra sớm hơn để tạo cơ hội cho một bản HP dân chủ chính thức ra đời.

2. Việc đảng CSVN phát động chiến dịch sửa HP 1992 chỉ có ý đồ tạo dáng vẻ “dân chủ” nhằm xoa dịu dư luận quốc nội và quốc tế. Họ sử dụng kỹ xảo ‘sửa đổi HP’ để gian dối kéo dài thêm tính cách hợp pháp việc độc quyền cai trị đất nước, tiếp tục tước đọat các quyền căn bản của nhân dân như quyền tự do tư tưởng, quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lập hội, quyền tư hữu v.v…

3. Quốc Hội hiện nay là Quốc Hội của đảng CS vì do đảng CS dựng lên, không có thực quyền sửa đổi cũng như soạn thảo Hiến Pháp. Đảng CS cũng không có quyền chính đáng và hợp pháp để tự mình quyết định về các vấn đề liên quan đến lập hiến và Hiến Pháp. Chỉ có Quốc Hội Lập Hiến do nhân dân bầu ra, có giám sát quốc tế và do một Ủy Ban bầu cử độc lập tổ chức, không thuộc đảng CS, thực sự đại diện cho người dân Việt Nam mới có quyền viết bản Hiến Pháp của nước Việt Nam.

4. Việt Nam cần có một bản Hiến Pháp dân chủ. Đây là một nhu cầu thực tế đáp ứng khát vọng của đại đa số nhân dân Việt Nam hiện nay, kể cả nhiều cán bộ, đảng viên CS thức tỉnh. Bản Hiến Pháp này phải bảo đảm đầy đủ, triệt để và phải được áp dụng trên thực tế các dân quyền và nhân quyền căn bản được qui định trong các văn kiện quốc tế, kể cả quyền của người dân được tự do chọn lựa và bãi miễn các chức vụ lãnh đạo trong chính quyền”.

Tổ chức Họp Mặt Dân Chủ cho biết việc sửa đổi Hiến Pháp giả hình hiện nay cần phải được chấm dứt. Tổ chức này cũng tuyên bố:

“1. Bác bỏ hoàn toàn việc sửa đổi Hiến Pháp 1992 do đảng CS đưa ra. Việc sửa đổi HP dù có hay ho đến đâu chăng nữa nhưng đảng CS vẫn độc quyền lãnh đạo, mọi mỹ từ trong việc sửa đổi HP đều không được đảng CS thực thi, thì đó chỉ là một việc làm vô ích, hoàn toàn vô nghĩa lý.

2. Kêu gọi mọi thành phần dân chúng phủ nhận âm mưu của ban lãnh đạo CS muốn kéo dài chế độ độc tài đảng trị qua chiến dịch sửa đổi HP hiện nay.

3. Một cao trào đòi dân chủ cần được phát động từ trong nước ra hải ngoại, đòi hỏi thực hiện tiến trình lập hiến dân chủ. Họp Mặt Dân Chủ sẽ đồng hành cùng mọi tổ chức và thành phần dân chủ trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ cao trào dân chủ này, để toàn dân Việt Nam sớm có được một bản Hiến Pháp Dân Chủ và cơ hội tự do chọn lựa những người xứng đáng để lãnh đạo đất nước”.

Bản Tuyên Bố ký ngày 4 tháng 4 năm 2013 bởi Ban Phối Hợp Họp Mặt Dân Chủ.

Email liên lạc: hmdcvn@gmail.com

© Đàn Chim Việt

 

 

Phản hồi