WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ba Lan lụt lớn

Ba Lan đang phải đối đầu với trận lũ lịch sử. Mực nước sông Wisła được ghi nhận là cao nhất trong vòng 160 năm trở lại đây với thiệt hại sơ bộ nhiều hơn so với trận lũ năm 1997. Đê vỡ, một số vùng phía nam chìm trong nước. Thiệt hại theo tính toán ban đầu vào khoảng hơn 3 tỉ Euro và con số này còn tăng lên nữa.

Tại Płock, thành phố cách Warsaw 100km, nước ngập lên tới mái nhà. Chính quyền phải dùng trực thăng di chuyển dân ra khỏi các vùng ngập lụt.

Nguồn: Gazeta.pl, PAP

Phản hồi