WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Văn hóa tự sướng của Trọng lú

Văn hóa tự sướng của Trọng lú

02:26:pm 13/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bổ nhiệm đúng qui trình

Bổ nhiệm đúng qui trình

01:44:pm 10/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Gió vs Phong

Gió vs Phong

12:42:am 04/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Văn hóa khinh bỉ của Đinh Thế Huynh

Văn hóa khinh bỉ của Đinh Thế Huynh

02:51:am 02/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nhà báo Trần Dân Tiên vừa đi đường vừa bị đá

Nhà báo Trần Dân Tiên vừa đi đường vừa bị đá

02:51:am 02/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thẻ đỏ để đớp, thẻ xanh để đáp

Thẻ đỏ để đớp, thẻ xanh để đáp

02:09:am 07/08/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Dấu hiệu của sự sống

Dấu hiệu của sự sống

01:37:pm 27/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tiếng nước tôi

Tiếng nước tôi

02:44:pm 23/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Não trạng trí thức XHCN

Não trạng trí thức XHCN

01:26:pm 20/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đất nước đang bị chặt đầu lột da

Đất nước đang bị chặt đầu lột da

Đất nước đang bị chặt đầu lột da

12:07:am 18/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cắt lưỡi bọn bành trướng Bắc Kinh

Cắt lưỡi bọn bành trướng Bắc Kinh

03:05:pm 14/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chuyển đổi nghề mại dzô

Chuyển đổi nghề mại dzô

01:14:am 13/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Lời của bà mẹ Vũng Áng

Lời của bà mẹ Vũng Áng

02:45:pm 11/07/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đã tìm ra thủ phạm giết cá

Đã tìm ra thủ phạm giết cá

12:38:pm 30/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Làng nướng của Nước lạ

Làng nướng của Nước lạ

09:04:am 26/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phúng điếu và miễn phúng điếu

Phúng điếu và miễn phúng điếu

03:27:pm 23/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

CÁ SA chim lặn

CÁ SA chim lặn

03:46:pm 21/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Động cơ nổ Ma dzê in Việt Nam

Động cơ nổ Ma dzê in Việt Nam

12:47:am 18/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Fullbright Bob Kerry và Tôn nữ thị Nịnh

Fullbright Bob Kerry và Tôn nữ thị Nịnh

02:53:pm 14/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thiếu nữ cầm dù ở Vũng Áng

Thiếu nữ cầm dù ở Vũng Áng

10:10:am 11/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mã thị Nịnh gặp Quy Kerry

Mã thị Nịnh gặp Quy Kerry

02:08:pm 08/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

World oceans day

World oceans day

12:58:am 01/06/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Phải chi bác còn sống

Phải chi bác còn sống

12:09:am 30/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chào mừng Air Force One đến Hà Nội và Sài Gòn

Chào mừng Air Force One đến Hà Nội và Sài  Gòn

01:11:pm 21/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

22 tháng 5 ngày đảng cử đảng bầu

22 tháng 5 ngày đảng cử đảng bầu

02:23:pm 19/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đảng cá chết Ba Đình

Đảng cá chết Ba Đình

02:27:pm 18/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Forkmosa

Forkmosa

03:42:pm 14/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tranh Đông Hồ – Formosa

Tranh Đông Hồ – Formosa

10:37:am 11/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đảng chư hầu chọn cả 2 Cá và Thép

Đảng chư hầu chọn cả 2 Cá và Thép

01:02:am 09/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Văn hóa xin lỗi và văn hoá chư hầu

Văn hóa xin lỗi và văn hoá chư hầu

03:14:pm 02/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »