WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:05:am 03/05/09 Đăng ngày “May 3rd, 2009”

Đem tâm tình viết lịch sử: Thời đại quỷ ám

Đem tâm tình viết lịch sử: Thời đại quỷ ám

Anh Đỗ văn Minh thân mến, Hằng năm, cứ vào khuya 29 rạng ngày 30 Tháng Tư, tôi đều thắp ba nén nhang ra góc sân vườn nhà khẩn cầu cho những oan hồn uổng tử trên hai miền Đất Nước trong cuộc chiến vừa qua sớm siêu thoát, nhất là những chiến sĩ đã [...]

09:05:am 03/05/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »