WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:06:pm 06/05/09 Đăng ngày “May 6th, 2009”

Cuộc đột phá có ý nghĩa lịch sử

Cuộc đột phá có ý nghĩa lịch sử

Vấn đề bôxít đang trở nên vấn đề nóng bỏng nhất trong thời sự nước ta. Trên mạng toàn cầu Internet, địa chỉ BauxiteVietnam.info đang được bạn đọc trong và ngoài nước chăm chú theo dõi cập nhật, với số lượng đông đảo kỷ lục. Số lượng người vẫy gọi nhau ký tên vào Kiến [...]

01:06:pm 06/05/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »