WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:20:am 20/05/09 Đăng ngày “May 20th, 2009”

Tính đua đòi, hợm hĩnh ở một số người Việt

Tính đua đòi, hợm hĩnh ở một số người Việt

Ngày nay ở trong nước tính hợm hĩnh, kênh kiệu không chỉ mang tính cá nhân mà còn mang tính Đảng, tính cơ quan.

07:20:am 20/05/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »