WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:52:pm 30/05/09 Đăng ngày “May 30th, 2009”

Hiện tình đất nước khi cuộc sát hạch mới bắt đầu

Hiện tình đất nước khi cuộc sát hạch mới bắt đầu

Kỳ 5 của Quốc hội trong nước đã qua 10 ngày họp đầu trong 30 ngày dự định. Chưa có kỳ họp nào được dư luận và cử tri quan tâm theo dõi như kỳ họp này, dù  ai cũng biết quốc hội do nhóm lãnh đạo của đảng CS chọn lựa để ép dân [...]

12:52:pm 30/05/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »