WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:41:pm 18/05/09 Đăng ngày “May 18th, 2009”

Về nơi hoang dã: Sáu tâm hồn Việt ở Tahoe…

Về nơi hoang dã: Sáu tâm hồn Việt ở Tahoe…

Hội chúng tôi gồm đạo diễn Trần văn Thủy, nhà văn Hoàng Khởi Phong, anh chị Tiêu Dao Bảo Cự (Nửa Đời Nhìn Lại, Mảnh Trời Xanh Trên Thung Lũng), chị Nguyễn Bạch Yến, người bạn đồng hành kiên trường của anh Cự, chị Trần Khánh Tuyết, một người làm chuyện xã hội cho Việt Nam nhiều thập niên nay và tôi, Nguyễn- Khoa Thái Anh, dạy học.

06:41:pm 18/05/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Thấy gì qua việc một website VN bảo vệ chủ quyền TQ về Hoàng Sa?

Thấy gì qua việc một website VN bảo vệ chủ quyền TQ về Hoàng Sa?

Quyển sách đã gây ra sự phẫn nộ trong dân chúng và đăt dấu hỏi lớn cho công tác kiểm duyệt xuất bản tại Việt Nam.

02:33:pm 18/05/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thời sự đất nước: Gần 500 nghị viên trước một cuộc sát hạch gay go

Thời sự đất nước: Gần 500 nghị viên trước một cuộc sát hạch gay go

Sáng thứ tư 20-5-2009 này, Quốc hội trong nước sẽ họp kỳ họp thứ 5 khoá XII. Khóa họp này được dư luận trong và ngoài nước rất chú ý vì có 2 vấn đề nổi cộm, làm xôn xao dư luận mấy tháng nay đã được ghi trong chương trình nghị sự. Đó là [...]

12:58:pm 18/05/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »