Home » 12:18:am 14/05/09 Đăng ngày “May 14th, 2009”

Đại Vệ chí dị 1

Đại Vệ chí dị 1

Nước Vệ trải qua nhiều năm khốn khó, đến năm ấy thì Mạnh Vương lên ngôi báu. Thiên hạ hí hửng mừng rỡ, ngoài đường, ngoài chợ xầm xì bán tán đầy vẻ phấn khởi. Nào là Mạnh vốn dòng của tiên đế, mặt mũi khôi ngô, sáng sủa, tính tình thuần hậu ưa sự [...]

12:18:am 14/05/09 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »