WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:21:am 15/05/09 Đăng ngày “May 15th, 2009”

Đại biểu Quốc hội, xin hãy thật sự là Đại biểu của nhân dân Việt Nam

Đại biểu Quốc hội, xin hãy thật sự là Đại biểu của nhân dân Việt Nam

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (Điều 1, Luật  tổ chức Quốc HộI ngày 18/4/1992). Và, “Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của [...]

07:21:am 15/05/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »