WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:09:pm 21/05/09 Đăng ngày “May 21st, 2009”

Tiêu Dao Bảo Cự tại Đại Học Berkeley

Tiêu Dao Bảo Cự tại Đại Học Berkeley

Một người “phản tỉnh” như anh TDBC đã rơi vào một tình trạng khó xử. Không những anh bị khó xử với những người cực đoan, vu khống anh làm công tác kiều vận cho Cộng sản khi được cầm quyền Cộng sản cho phép anh xuất ngoại, anh còn bị khó ở với nhà nước và Công An khi đi cũng như khi về.

06:09:pm 21/05/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »