WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:45:am 26/05/09 Đăng ngày “May 26th, 2009”

Chung quanh vấn đề Việt Nam đăng ký “Thềm Lục Địa Ngoại Biên”

Chung quanh vấn đề Việt Nam đăng ký “Thềm Lục Địa Ngoại Biên”

Trước thế kỷ 20 ranh giới biển của các quốc gia có bờ biển (coastal states) gọi là lãnh hải chỉ trong khoảng 3 hải lý (giới hạn bởi tầm súng do sáng kiến của luật sư Cornelius van Bynkershoek người Hòa Lan). Vào đầu thế kỷ 20 nhiều quốc gia muốn nới rộng lãnh [...]

06:45:am 26/05/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »