WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:17:am 28/05/09 Đăng ngày “May 28th, 2009”

Chính nghĩa và công lý luôn thuộc về nhân dân!

Chính nghĩa và công lý luôn thuộc về nhân dân!

Qua theo dõi việc triển khai dự án Bauxite Tấy nguyên ở Nhân Cơ, Tân Rai… chúng tôi cảm thấy đây như là một “chiến dịch”, một cuộc “tập kích” “bí mật, bất ngờ”… của Chính phủ. Nhân dân chẳng ai biết! Khi nhân dân “phát hiện”, biết thì lại ”vừa đánh vừa đàm” ; [...]

07:17:am 28/05/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »