WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:39:am 09/05/09 Đăng ngày “May 9th, 2009”

Tài “kinh gian…” của một Vương quốc

Tài “kinh gian…” của một Vương quốc

1. Sau ngày Vương quốc nhỏ đánh thắng kẻ thù to bằng máu xương của thần dân. Với niềm tự hào, kiêu hãnh, vương quốc ta từ nay sạch bóng quân thù, “vĩnh viễn độc lập tự do và vĩnh viễn độc lập tự do”… đã bắt tay vào xây dựng vương quốc, “tiến lui, [...]

09:39:am 09/05/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »