WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:50:pm 09/11/13 Đăng ngày “November 9th, 2013”

Ls Ngô Ngọc Trai: Khẩn cấp cứu người!

Ls Ngô Ngọc Trai: Khẩn cấp cứu người!

Hồ sơ điều tra thể hiện bị cáo đã thú nhận tội, các bản lời khai của bị cáo đều thừa nhận tội với nội dung diễn biến hành vi phạm tội được khai báo thống nhất và giống nhau, nhưng mọi khi ra tòa bị cáo đều chối tội.

05:50:pm 09/11/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hình ảnh biểu tình viên bị cùm chân

Hình ảnh biểu tình viên bị cùm chân

Đây là hình ảnh thật của anh Trương Văn Dũng và anh Lê Thiện Nhân bị cùm chân tại công an phường Thụy Khuê – Ba Đình – Hà Nội ngày 25-10-2013

05:35:pm 09/11/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Kỷ lục về chậm hiểu

Kỷ lục về chậm hiểu

Cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN lần thứ 8 (khóa XI) đã xét duyệt, hoàn thiện bản dự thảo Hiến pháp mới dự định đặt tên là Hiến pháp năm 2013 đang đưa ra Quốc hội thông qua, đồng thời cũng khẳng định quyết tâm «ngăn chặn việc hình thành mọi tổ chức [...]

07:37:am 09/11/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »