WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:52:pm 09/11/15 Đăng ngày “November 9th, 2015”

Phản Quốc và Phản Động

Phản Quốc và Phản Động

Trong suốt thời gian trước, trong, và sau chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình, người ta nghe liên tục 2 chữ Phản Quốc và Phản Động. Có người đặt hẳn thành câu hỏi “Không theo Phản Quốc là Phản Động?”, hay “Nên đứng theo Phản Động hay ngồi cùng Phản Quốc?”. Trước hết [...]

07:52:pm 09/11/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cũng như Ba Lan, Miến Điện đang tiến tới đích dân chủ

Cũng như Ba Lan, Miến Điện đang tiến tới đích dân chủ

Lộ trình dân chủ của Việt Nam chắc chắn sẽ theo mô hình tương tự như của Ba Lan và Miến Điện.

02:09:pm 09/11/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »