WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:53:pm 24/11/15 Đăng ngày “November 24th, 2015”

Chiêu thức mới trong chiến lược bịp: Dự luật báo chí của nước CHXHCNVN

Chiêu thức mới trong chiến lược bịp: Dự luật báo chí của nước CHXHCNVN

Trước những đòi hoỉ của nhiều quốc gia dân chủ đã ký kết chấp nhận Việt Nam tham gia vào các thỏa ước thương mại tự do (FTA) và áp lực hội nhập kinh tế thế giới cũng như hiện tình chính trị trong nước ngaỳ càng căng thẳng, Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) [...]

10:53:pm 24/11/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bộ máy hành chính cửa quyền hà hiếp dân

Bộ máy hành chính cửa quyền hà hiếp dân

Người Dân chỉ có một câu nhẹ nhàng động chạm đến quan, cả bộ máy hành chính được vận hành, mang sức mạnh của quyền lực Dân trao để sừng sộ, nạt nộ, trừng trị

10:36:pm 24/11/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bỏ môn lịch sử làm gì?

Bỏ môn lịch sử làm gì?

Bộ Giáo Dục Việt Nam đã đưa ra một dự kiến bỏ môn Lịch Sử trong giảng dạy, chuyển môn này vào phần Giáo Dục Công Dân. Một cuộc hội thảo chính thức đã diễn ra , theo như lời của sử gia Dương Trung Quốc thì hội thảo này chủ đề là. ”“Tích hợp [...]

10:29:pm 24/11/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Khí phách Nguyễn Mai Trung Tuấn

Khí phách Nguyễn Mai Trung Tuấn

03:09:pm 24/11/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »