WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:32:pm 12/11/15 Đăng ngày “November 12th, 2015”

“Terror in Little Saigon”: Con trai nhà báo Đạm Phong lên tiếng

“Terror in Little Saigon”: Con trai nhà báo Đạm Phong lên tiếng

Ðừng để cho những nhà báo bị giết bị chết oan ức

04:32:pm 12/11/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi người làm thơ không còn tự trọng

Khi người làm thơ không còn tự trọng

  Có lẽ, chưa khi nào đạo đức xã hội, con người suy đồi như hiện nay. Sự thối nát ấy, chảy róc từ thượng tầng xuống đến hạ tầng. Thực vậy, khi nóc nhà đã dột, thì cột kèo, rui mè sẽ mục nát. Linh hồn bị hiếp chế, tà khí sinh sôi, nảy [...]

03:40:pm 12/11/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »