WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:47:pm 26/11/15 Đăng ngày “November 26th, 2015”

Tình trạng Hồi Giáo tại Pháp

Tình trạng Hồi Giáo tại Pháp

68% người Pháp phán đoán rất tiêu cực rằng: người Hồi Giáo không có ý muốn hay không có khả năng hội nhập vào xã hội tây phương.

05:47:pm 26/11/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dạy môn “Công dân và Tổ quốc”, nhưng Tổ quốc tên là gì?

Dạy môn “Công dân và Tổ quốc”, nhưng Tổ quốc tên là gì?

Phía Việt Nam nói ĐCS Trung quốc đảm nhiệm phần lý luận, VN chỉ nhiều kinh nghiệm thực hành. Phía Trung quốc nói VN cần sửa lại Lịch sử của mình !

05:11:pm 26/11/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »