|

Thuyền Bát Nhã và tàu lạ

Thuyền Bát Nhã và tàu lạ. Biếm họa BaBui.

Phản hồi