WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Ngã rẽ của công lý Ba Đình”

 1. Nhật Hồng says:

  Rất có lý.

 2. xuanhuong says:

  ĐƯỜNG CÔNG LÝ BA ĐÌNH .
  “Sì” em chưa có sao vàng
  Để anh mua mấy cây vàng gắn dô
  “Cháu ngoan” là cháu bác hồ
  “EM xinh EM đẹp” bác Tô hô mừng

  Hẹn nhau họp ở ba đình
  Ghé qua lăng bác tỏ tình nước non
  Cúi đầu thề nguyện biết ơn
  Hiếu trung* trọn đủ sắt son một lòng
  Đường vào Chân Lý mê cung
  Ba đình còn đảng ta còn có em ! !
  xh.
  *trung với đảng, hiếu với dân !

Phản hồi