WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Ăn tươi nuốt sống Văn Giang”

 1. Ếch Đáy Giếng says:

  Nhà cầm quyền mafia Việt Cọng đã và đang dùng mọi mưu ma chước quỹ để đàn áp.Từ những người đối kháng đơn độc, đến những nhóm, đến tôn giáo, vừa qua vụ Đoàn Văn Vương, mới nhất vụ Văn Giang. Từ nhỏ tới lớn. Từ những có thể chịu đựng được cho đến không thể nào được. Biết đến bao giờ!
  Tôi không kêu gào “Xin Đừng Vô Cãm” vì “vô cãm” chỉ dành cho đất đá, là vô tri, vô giác, cũng là vô thọ, tưỏng, hành, thức. Tôi thực sự không muốn dùng những tiếng chữ Hán Tàu, vì dùng chúng là mắc mưu vào cái mục đích cũa Việt Cọng và Trung Cọng là đồng hóa dânViệt chúng ta, sẽ trở thành một Tây Tạng thứ hai.
  Mà tôi kêu gọi “Xin Đừng Thờ Ơ:”, “Xin Đừng Ngần Ngại”, “Xin Đừng Đứng Bên Ngoài”

 2. Bút Tre says:

  Không đi không biết Văn Giang
  Đến rồi mới biết tan hoang thế này
  Ầm ầm một lũ mặt dày
  Súng ống, đạn dược cướp ngày của dân
  Nhưng mồm chúng lại lên gân
  Gán cho ngoại quốc góp phần tạo ra
  Vi đi ô giả ấy mà
  Chứ đâu có phải đúng là quan quân
  Hình nộm đóng giả là dân
  Hình rơm cảnh sát góp phần uy nguy
  Đạn cay, pháo nổ thị uy
  Để cướp sản phẩm (đất đai) tức thì được ngay.

Phản hồi