WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Y tá cạo gió nhảy lên thủ tướng

 

Ảnh báo DTCP

Ảnh báo ĐTCP

Theo tác giả «Quyền bính», phe «cốt cán theo Tàu» trong Trung ương đảng, như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Đào Duy Tùng và nhứt là Nguyễn văn Linh không thể để cho Ông Võ văn Kiệt nắm Tổng Bí thư đảng bởi họ lo sợ đường lối đổi mới của Ông Kiệt thành công thì đảng cộng sản sẽ không còn chỗ đứng.

Họ vẫn biết rõ đổi mới thật sự là hợp lòng dân nhưng họ phải bám theo nguyên lý «thà mất nước hơn mất đảng”. Ông Phan văn Khải gỉải thích tại sao phe cốt cán chống Ông Kiệt «Không chỉ có Ông Linh. Cái gốc của vấn đề là Ông Đỗ Mười và các ông khác đều rất sợ Ông Kiệt làm Tổng Bí thư. Bởi nếu Ông Kiệt làm Tổng Bí thư, Việt Nam sẽ đổi mới nhanh hơn. Tuy không được đào tạo hệ thống nhưng Ông Kiệt luôn nhất quán ủng hộ cái mới. Ông chán đến tận cổ mô hình xã hội chủ nghĩa miền bắc và ông làm tất cả để phá bỏ nó ».

Đến khi ông bị Nguyễn Hà Phan và nhóm đỡ đầu Phan tấn ông vào tận chân tường, những đồng chí chí tình với ông mới phản ứng để cứu ông nhưng vẫn không đưa được ông lên ghế Tổng Bí thư. Cái bất hạnh của Việt Nam là bị cộng sản và tới lúc mạt vận, bị Lê Khả Phiêu và nhóm cốt cán Đỗ Mười, Lê Đức Anh đem đất nước dâng cho Tàu ở Thành đô. Sự can thiệp của các đồng chí của Ông Kiệt chỉ giúp ông không bị kỷ luật và ở tiếp ghế Thủ tướng nhưng lại mở đường cho Nguyễn Tấn Dũng phất cờ, cũng lại phất về phía Bắc kinh.

Nguyễn Hà Phan, tên Nam kỳ gian

Theo Huy Đức, Nguyễn Hà Phan chẳng bao lâu, cơn thèm khát quyền lực đã làm Phan bỏ Kiệt không thương tiếc để kề vai sát cánh với «lũ chim sẻ chim ri” Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, thậm thụt vào ra với đám “MA vương” Mười – Anh, và Nguyễn Văn Linh.

Khi ông Kiệt chọn Úc thăm dò dầu khí ở mỏ Đại Hùng, ông Phan bảo “miền Nam không ai đồng tình vì bọn Úc đã đưa quân vào tàn sát đồng bào ta”. Khi ông Kiệt chủ trương cho Malaysia xây dựng sân bay Nội Bài, Phan đưa lý do “an ninh quốc gia”, không cho nước ngoài đầu tư ở cửa ngõ Thủ đô.

Lúc làm Bí thư Tỉnh Hậu Giang, Phan ủng hộ chánh sách đa sở hữu đất đai, công nhận quyền tư hữu về ruộng đất. Nhưng khi ra Hà nội, được vào Ban Bí thư, Phan lập tức bọc sát theo Đỗ Mười, quay lại cực lực chống tư nhân hóa đất đai và trở thành một trong những người lớn tiếng bảo vệ chủ trương «sở hữu toàn dân». …

Nhờ biết thay đổi quan điểm, Nguyễn Hà Phan rất được lòng Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười và cả Lê Phước Thọ, Trưởng Ban Tổ chức. Phan đã được đề nghị thay thế Ông Kiệt ở chức vụ Thủ tướng.

Tháng 1 năm 1994 tại hội nghị giữa nhiệm kỳ, Phan đưa ra một bản thống kê mười sáu điểm chệch hướng của chính phủ ông Kiệt (…) để nhằm kết thúc sự nghiệp Ông Kiệt.

Cơ hội lớn đã đến với những đối thủ của ông Kiệt khi ông công bố «Thư gởi Bộ Chính Trị » (…)

Người chống đối lá thư này mạnh nhất là Nguyễn Hà Phan. Phan kết tội ông Kiệt là “nối giáo cho giặc”, «không vững vàng”, “chệch hướng 100% ”.

Thảm đỏ đã trải ra để ông Phan bước vào leo lên chiếc ghế Thủ tướng chánh phủ ở Hà Nội nếu như không có một vụ án “Nguyễn Hà Phan”»!

Nguyễn văn Linh không chỉ chống Võ văn Kiệt vì chống cánh Nam kỳ tiến bộ trong đảng mà chống cả những người Nam kỳ khác không trực tiếp tranh quyền lãnh đạo chánh trị với ông. Như truờng hợp Lý Chánh Trung, trí thức Nam kỳ, trong vụ « Bảo tố tận diệt mầm mống phản động của những phần tử trong nhóm Những Người Kháng Chiến Củ » (Nguyễn văn Lục, Lý Chánh Trung – Đàn Chim Việt). Linh phải dập tắt ngay mọi mầm móng làm sống lại phong trào kháng chiến trong Nam vì như vậy mới dành trọn công đánh Tây đánh Mỹ về cho đảng cộng sản của cánh miền Bắc lãnh đạo. Trước kia, Hồ Chí Minh cũng đã dẹp Nguyễn Bình, Trần văn Giàu, Phạm Ngọc Thạch, …và Nam bộ kháng chiến để lãnh đạo kháng chiến chỉ còn đảng cộng sản bắc kỳ.

Lê Khả Phiêu phản ứng cực kỳ mạnh bức thư gởi Bộ Chánh trị của Ông Kiệt khi phổ biến trên báo Quân đội nhân dân và nhờ đó được làm Tổng Bí thư, hất văng Kiệt ra xa khỏi cuộc chơi, kế nhiệm Đỗ Mười.

Tại sao Ông Linh chống Ông Kiệt chết bỏ trong lúc đó ông lại chọn ủng hộ Nguyễn Hà Phan cũng cùng dân nam kỳ như nhau và là đàn em của Ông Kiệt đã từng được Ông Kiệt nhiệt tình ủng hộ? Phải chăng vì ăn cánh hay không ăn cánh với nhau? Nhưng theo qui luật biện chứng thì cộng sản chỉ tồn tại khi còn dựa được trên những mâu thuẫn. Nên họ nhìn đâu cũng thấy có mâu thuẫn và nếu không, thì cũng phải thường xuyên tạo mâu thuẫn, ngay cả trong nội bộ đảng? Cái mâu thuẫn mà Linh thấy là chủ trương đẩy mạnh «đổi mời» thật sự của Ông Kiệt. Lúc nằm nhà thương chợ Rẫy điều trị cơn bịnh thập tử nhứt sanh, Ông Linh vẫn giữ quyết tâm chống Ông Kiệt để ngăn chặn Ông Kiệt làm Tổng Bí thư đảng: « Nhiều anh em không hiểu vì sao mình đi đâu cũng nói chuyện Sáu Dân. Trên thực tế, mình lo. Nếu tới đây, Sáu Dân trở thành Tổng Bí thư thì gay lắm. Sáu Dân thông minh, phiếu cao, rất dễ thành Tổng Bí thư …. ».

Ở cương vị Tổng Bí thư, khi «đổi mới thật sự» thành công thì cánh Linh không có chỗ đứng. Kiệt nắm đảng. Lần đầu tiên, cờ lọt vào tay cánh Nam kỳ! Điều này không có một ủy viên Chánh trị bộ nào chấp nhận cả. Nhứt là khi còn Đỗ Mười, Lê Đức Anh, …nắm đảng.

Bức thư gởi Bộ Chánh trị

Trong bức thư gởi Bộ Chánh trị, Ông Kiệt đưa ra những điểm then chốt. Về tình hình quốc tế, ông cho rằng« tính chất đa dạng, đa cực» đang chi phối quan hệ giữa các quốc gia thay vì «mâu thuẫn đối kháng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa đế quốc» như đảng từng quan niệm. Ông Kiệt nhấn mạnh Việt Nam theo chủ nghĩa xã hội vẫn có thể trở thành thành viên của ASEAN, ký hiệp định khung với Liên Hiệp Âu châu. Cũng trong thư, Ông Kiệt nói tiếp, rõ hơn «Ngày nay, Mỹ và các thế lực phản động khác không thể giương ngọn cờ chống cộng để tranh thủ dư luận và tập họp lực lượng chống lại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam như trước nữa».

Lại rõ hơn, cũng trong thư, Ông Kiệt cho rằng không nên kỳ vọng vào sự phục hồi của «phong trào cộng sản và công nhân quốc tế» bởi nó không bao giờ có «giá trị và chất lượng cộng sản như ngày xưa nữa». Với 4 nước xã hội chủ nghĩa còn lại, Ông Kiệt cũng cho rằng «tính chất quốc gia sẽ lấn át tính chất xã hội chủ nghĩa», thậm chí quan hệ Việt Nam-Trung quốc vẫn  tồn tại nhiều điểm nóng » ….

Ông Kiệt còn cảnh báo sẽ là «thảm họa cho đất nước» nếu Đại Hội «rụt rè bỏ lỡ cơ hội  xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh». Đồng thời, nếu không đáp ứng được đòi hỏi phát triển của đất nước, «đảng sẽ đứng trước nguy cơ bị tước quyền lãnh đạo»!

Về «kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa», Ông Kiệt phê phán «để giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa,
đòi hỏi bức xúc là phải nâng cao tính hiệu quả của kinh tế quốc doanh, nhằm làm cho nó chiếm một vai trò chủ đạo trong thị trường nước ta chứ không phải dành cho nó « quyền nắm thứ này, thứ khác » …

Lúc bấy giờ, qua một loạt thành công của chánh phủ nhờ sự giúp đỡ tận tình của một nhóm người Miền nam cũ, họ là những chuyên viên kinh nghiệm về các ngành nghề quản trị đất nước được Ông Kiệt can thiệp ra tù sớm, làm cho uy tín của Ông Kiệt lên cao từ bên trong nước tới bên ngoài, có thể đưa ông lên Tổng Bí thư đảng, điều mà Trung quốc, Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Nguyễn văn Linh, …không có ai muốn cả.

Đến khi Ông Đặng văn Thượng báo tin cho Ông Kiệt là Ông Linh đang ráo riết vận động đưa Nguyễn Hà Phan thay thế Ông Kiệt làm Thủ tướng, vì «Nguyễn Hà Phan là người có lịch sử chánh trị suôn sẻ, tận tụy vô tư, sẽ giúp nhân dân đồng bằng sông Cữu long phát triển … », thì bỗng có hàng loạt đơn, thư tố cáo Nguyễn Hà Phan đã từng khai báo nghiêm trọng và khi ra tù, nhận làm nội gián cho địch». Vụ này, Đỗ Mười biết lúc đưa Phan vào Bộ Chánh trị nhưng vì nhiệt tình ủng hộ Phan, chống Kiệt nên Đỗ Mười tuyên bố «không bới đào quá khứ». Nay trước khối thư gởi về khui quá khứ đen tối của Phan với những dẫn chứng đầy thuyết phục, Đỗ Mười, Lê Đức Anh phải chấp thuận cho mở cuộc điều tra . Nguyễn văn Linh nhứt định phản đối. Nên nhớ Ông Linh là người biết rõ ông Kiệt hơn ai hết vì cùng hoạt động trong Nam suốt thời gian dài.

Việc tìm sự thật về Nguyễn Hà Phan trong văn khố của đảng không phải đơn giản vì khối lượng tài liệu quá lớn và tệ hại hơn là có một số giấy tờ bị đốt trong thời gian có những biến cố. Nhưng Ông Kìệt cho biết sẽ tìm thầy lang giỏi cho Ông Nguyễn đình Hương. Thầy lang mà Ông Kiệt nói, đó là một «ông Đại tá lớn tuổi, trước kia ở Khu IX ». Và một người nữa biết khá rõ Phan là Ông Nguyễn văn Hơn, Bí thư An Giang.

Ông Nguyễn Đình Hương báo cáo hồ sơ Nguyễn Hà Phan suốt 2 giờ trước Bộ Chánh trị . Nguyễn Hà Phan nhận tội. Linh nghe qua, im lặng. Bộ Chánh trị đề nghị cách chức, không khai trừ khỏi đảng. Nhưng sau đó, Phan bị đuổi ra khỏi đảng và khăn gói ra về lại Miền Nam. Lặng nhìn Phan đi như một tên tù vừa ra khỏi khám, Nguyễn văn Linh tím ruột bầm gan.

Ông Kiệt dĩ nhiên làm Thủ tướng cho tới ngày hưu trí chớ không leo lên Tổng Bí thơ được. Mục đích của Ông Linh kéo cẳng Ông Kiệt khỏi chức vụ tột đỉnh của hệ thống cộng sản như vậy là thành công. Nhưng Ông Linh thất bại đã không cài được con gà của mình vào chức vụ Thủ tướng và Đào Duy Tùng không nắm được chức Tổng Bí thơ vì đột ngột bị tai biến mạch máu não, phải qua Singaporecấp cứu.

Nguyễn Tấn Dũng nhảy lên Trung ương

Về vụ Nguyễn Hà Phan theo Huy Đức như trên đây (Quyền Bính, trg 302 tới 315), Cỏ May góp riêng một giai thoại nghe được trực tiếp từ một người biết chuyện kể lại. Ông HQN, vừa học xong Tiểu học ở Cà mau, cùng với em trai HQM, dẫn nhau đi theo kháng chiến. Cả hai anh em bắt đầu sự nghiệp cách mạng cộng sản bằng nghề đặc công. Sau hiệp định đình chiến Genève, cả hai anh em đều tập kết ra Bắc.

Sau 30/04/75, những người Nam kỳ tập kết kéo nhau về. Ba N và Tư M cũng về trong những đợt hồi hương này. Về trong niềm hân hoan chiến thắng.

Ba N ở Sài gòn làm Hiệu trưởng Trường Kinh tế vì ông có bằng Phó Tiến sĩ Kinh tế ở Liên Xô. Sau khi chữa bệnh ở Pháp về, ông được cử làm Hiệu trưởng trường Đảng Nguyễn Ái Quốc ở Thủ Đức.

Nhân một hôm nói chuyện về tình hình Việt Nam và vụ án Nguyễn Hà Phan trong lúc ông còn ở Paris, Ba N mới kể lại vụ Nguyễn Hà Phan vì Phan, trước kia, cùng hoạt động ở Miền Tây với ông. Hai người cùng trang lứa và quen biết nhau.

Theo Ba N, trong một trận đụng độ với bên quốc gia (địa điểm và thời gian, Ba Nhựt có nói rõ, nhưng lâu ngày đã quên – xin cáo lỗi), bên Việt cộng bị tiêu diệt sạch, chỉ còn Nguyễn Hà Phan sống sót nhờ lủi trốn kịp. Sau đó, Phan mới lập hồ sơ báo cáo có lợi cho mình và giành công về mình. Lúc bấy giờ vì giữ bí mật do hoạt động trong vùng địch, đảng được tổ chức ngăn cách chặt chẽ. Việc kiểm chứng đúng sai, thiệt giả một sự việc không phải đơn giản. Thế là Phan nhận đủ thành tích về mình.

Thời gian sau, Phan bị phía quốc gia bắt và khai thác. Phan khai thật chỉ ra hết cơ sở, nhờ đó bên quốc gia mới càn quét dọn sạch. Chyện này, Phan giữ kín. Bên quốc gia cũng không tiết lộ cho báo chí. Nhờ thành tích đó mà Phan được thăng quan tiến chức mau.

Đến khi Phan, ở Hà nội, say mê vinh quang, dọn mình bước lên ghế Thủ tướng, kết cánh với phe Linh, quay ngược lại phản thùng với người đã từng nâng đỡ mình là Võ Văn Kiệt, thì một người trong gia đình của Nguyễn Tấn Dũng (không biết có phải vị Đại tá lớn tuổi trước kia ở Khu IX trên đây không), biết rõ hai trường hợp gian dối của Nguyễn Hà Phan, không thể giữ im lặng được nữa, bèn đưa thông tin về Nguyễn Hà Phan cho Ba Dũng tố cáo phản đòn.

Nhờ đó, Ông Kiệt giữ ghế Thủ tướng, Ông Phan văn Khải, rồi Nguyễn Tấn Dũng, từ Thứ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng và sau cùng Thủ tướng cho tới ngày nay. Đúng như Ba Dũng nói chính đảng cử ông làm Thủ tướng chớ ông không xin nên ông không thể từ chức được!

Phải thấy rõ nếu không nhờ hồ sơ hạ bệ Nguyễn Hà Phan, Ba Dũng khó mà bước chân về tới Sài Gòn chớ đừng mơ chức Thủ tướng.

Qua suốt «Quyền Bính», người ta không thấy Ông Kiệt thừa thắng xông lên hạ luôn cánh Nguyễn văn Linh đã vi phạm sai lầm nghiêm trọng ủng hộ vào chức vụ Thủ tướng chánh phủ một cán bộ phản bội đồng đội, đồng chí. Ông Kiệt không phản ứng, lẽ ra phải có một cách bình thường, phải chăng vì sợ ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng? Hay vì tánh Nam kỳ «xuề xà, cực chẳng đã mới làm và như vậy cũng đủ rồi»?

Khi nhắc lại chuyện cũ tới đây, cỏ May chợt nhớ lời của một người bạn cựu Đại tá Quân đội VNCH, quê Long Xuyên, thường nói với bạn bè «Dân Nam kỳ đi cờ bạc, bị sạch túi vì không đủ sức với cờ gian bạc lận, đi buôn bán thua lỗ vì không lanh lợi, đi làm chánh trị, không bằng ai vì không dám làm hết mình và không biết bám mục tiêu, bị đè đầu. Dân Nam kỳ chỉ có ăn nhậu, tức lên, chửi đổng … ».

Thực tế cho thấy Nam Bộ kháng chiến rồi Mặt trận Giải phóng Miền nam đều bị cộng sản bắc kỳ bóp mũi chết tức tưởi mà không dám hó hé! Chẳng lẽ dân Nam kỳ tệ như vậy thiệt sao?

Còn Ông Linh? Dĩ nhiên Ông Linh không như Ông Kiệt giữ an phận «chuyện xong rồi!». Lúc về hưu, ông Linh thề cống hiến cho đảng đến hơi thở cuối cùng. Viêc cống hiến trong hơn mười năm cuối đời này là ông Linh chỉ làm một việc «Mang ông Kiệt ra thui như người ta thui bê làm món nhậu»!

Trường hợp ông Kiệt có giá trị tấm gương cho Việt kiều ngày nay đem tâm trí và tiền bạc về xây dựng quê hương khi Việt Nam còn dưới chế độ cai trị bằng Điều IV Hiến pháp. Họ sẽ được cộng sản chiêu đãi bê thui hay chính họ sẽ là bê thui đãi các «đồng chí» cộng sản đây?

© Nguyễn thị cỏ May

© Đàn Chim Việt

 

11 Phản hồi cho “Y tá cạo gió nhảy lên thủ tướng”

 1. Nguyễn Trọng Dân says:

  TRÀ ” THUẬN SINH NGHỊCH TỬ ”

  Anh Phùng Quang Thanh sẽ uống trà , ăn bánh ngọt tại Hawaii ,coi Hải Quân của Langsley diễn xiếc bắn qua bắn lại lai rai với đồ chơi high tech cùng với các bộ trưởng Quốc Phòng khác của Đông Nam Á do Big Boss của Lầu…. nhiều đồ chơi , nhiều tiền đô , nhiều gốc…, gọi tắt là Ngũ Giác Đài , ngài Chuck Hagel khoản đãi vào khoản đầu tháng 4/2014 tới đây

  Anh Thanh có y’ muốn chào riêng Big Boss Hagel để bàn về những khoản tài trợ tài chánh cần thiết cho hoạt động Hải Quân mà Việt Nam đang rất thiếu thốn.

  Hai bên cũng sẽ trao đổi về những kế hoạch “trainning” ( dạy dỗ ) cho Hải Quân Nón Cối… BỚT DỐT !

  Điều đáng nói , là anh Thanh muốn cần biết phi trường Cam Ranh , hay Đà Nẳng, hay Long Thành , phi trường nào thích hợp cho máy bay quân sự Hoa KỲ đáp xuống đây?

  Cho nên bà con ta cũng nên để dành tiền mua đất…”around” mấy khu MỸ xắp đáp xuống , không lên giá vì Building thì cũng lên giá nhờ bán…đồ hộp !

  ( Đất ở Cam Ranh thì khó mua tại bà con anh Vịnh , anh Ba , etc…. mua gần hết , coi là đất quân sự… nên phải quen biết mới mua nổi. Thôi thì dời xa xa chút ….ra , Đà Nẳng , Long thành cũng được…!)

  Còn về phần anh Thanh , cả đời phải quy` gối Trung Nam Hải , nay được uống trà do Lầu Năm Góc khoãn đãi , chắc chắc ly trà không có độc như trà Trung Nam Hải , sẽ thở phào nhẹ nhõm , lòng lại đầy vinh hạnh trước bao người , ngó mây nước hữu tình ở Hawaii mà khoan khoái….

  Không biết anh Thanh Nón Cối có biết trà mà anh xắp được uống từ Lầu năm Gốc , tên của loại trà đó là gì anh Thanh biết không?

  Trà này tuy không có độc , nhưng mà lại có cái tên là THUẬN SINH NGHỊCH TỬ

  Có nghĩa là , loại trà này , uống vô người , hể trà hợp tình hợp tánh thì người uống trà sống nên vương nghiệp,… còn trà mà vào người , không thích cơ thể của mình… thì là mình chết rất bất ngờ

  Ai đang cầm ly trà mà làm đổ thì coi như… chết chắc !

  Lầu Năm Góc hay dùng loại trà này để đãi khách để đoán số mạng người là vậy.

  Bởi vậy , anh Thanh đi uống trà mà anh Ba , anh Tư ở nhà lo lắm…sợ anh Thanh chẳng may sơ y’ đội Nón Cối lên đầu làm đổ trà…!

  Nhớ bỏ cái Nón Cối ở nhà trước khi đi cho chắc ăn anh Thanh ơi …!

 2. Austin Pham says:

  Xin thưa cùng chị Cỏ May rằng cái tựa đề của bài viết đã cố tình xuyên tạc trình độ nghiệp vụ của anh ba nhà em. Tuy rằng đã có lúc anh ấy ngồi đàng sau lưng các chú các bác để cạo gió, cắt máu bầm hay…hút mủ bằng mồm nhưng chuyên môn chính của dân chơi Cà Mau là “đứng” chích…các chị. Ngày ấy cách mạng còn gặp phải muôn vàn khó khăn, nào là kinh tài ăn chặn, nào là biệt kích khui hầm, rồi lại còn những hầm chông đặt bậy bạ không đúng với sơ đồ nên phương tiện vô cùng thiếu thốn. Thời may nhờ kinh nghiệm truyền dạy của chú ba dân nên anh Dũng luôn thủ trong người ống chích nội địa, loại to…bằng cán chổi để phục vụ kịp thời cho trung đoàn của chị Định. Nhờ thế mà sau này có nhiều cháu có mẹ còn sống sót sau đêm ba mươi đã cố tình gặp mặt ân nhân để được gọi hai tiếng…ba ơi!
  Viết đến đây thì em không còn cầm được nước mắt nên xin dừng…bấm.

 3. Thanh Pham says:

  Xin Cám Ơn

  Tôi xin cám ơn người bạn trẻ
  Đã cho chúng tôi ly cà phê
  Quả đậm đà và quá đắng cay
  Nhưng giúp dân tôi thoát cơn mê!

  Vì ăn phải bùa mê cám lú
  Đi tôn thờ toàn một lũ ngu
  Để cho nó dạy tám mươi năm
  Hoang tưởng đi xây thiên đường mù!

  Thiên đường mù mà chúng tôi xây
  Là núi đầy mồ máu đầy sông
  Là hủy diệt luân thường đạo lý
  Là phản lại giống nòi tổ tông!

  Là điêu ngoa xảo trá gian manh
  Là bẩn thỉu, là vô nhân tính
  Lãnh đạo bởi bè lũ hôi tanh
  Hậu duệ của một thằng khôn lõi!

  Là tận cùng của sự điếm nhục
  Gái tơ xuất cảng khắp năm châu
  Đem thân đi nô lệ tình dục
  Mang đô về cho lũ trầu trâu!

  Bấy nhiêu đó tôi thấy quá đủ
  Để bạn hiểu rằng tôi xấu hổ
  Tôi cúi mặt căm hờn tự nhủ
  Làm gì cứu dân tôi đau khổ!

  T.Phạm

  http://sangcongpha1.wordpress.com/

 4. ThanhPham says:

  Ba X

  Theo đảng năm mười ba
  Đến nay tròn sáu bốn
  Làm tể tướng nước ta
  Tại sao bây dám hổn?

  Học chưa hết lớp ba
  Ta, gia đình cách mạng
  Dù là ta y tá
  Nhưng ta con nhà quan!

  Cứ nhìn đám Trọng Sang
  Phải tức tưởi đầu hàng
  Đủ biết quyền Ba Dũng
  Ai còn dám cả gan?

  T.Phạm

  http://sangcongpha1.wordpress.com/

 5. Thanh Pham says:

  Cáo Hồ

  Vì một thằng khôn lõi
  Nguyên cả một giống nòi
  Phải sống đời trâu ngựa
  Làm thân phận tôi đòi!

  Chữ không đầy lá mít
  Lang bạt tận trời tây
  Học đòi bọn Mác Xít
  Tan nát cũng từ đây!

  Hắn cực kỳ tàn ác
  Không cội nguồn chủng tộc
  Tự phong mình là bác
  Và vô cùng tàn độc!

  Gây chia rẻ hận thù
  Tất cả bằng bạo lực
  Hoang tưởng thiên đường mù
  Tận cùng đáy địa ngục!

  Rước kẻ thù truyền kiếp
  Về giết hại dân mình
  Và sẵn sàng bán nước
  Tên cáo Hồ Chí Minh!

  T.Phạm

  http://sangcongpha1.wordpress.com/

 6. Nguyễn Trọng Dân says:

  Sự thật đau lòng là ở chổ này…

  Việt Nam trong giai đoạn phục hồi bao tử cho đến nay , cần mượn… rất nhiều tiền từ thế giới tư bản , nhất là từ Đông Nam Á , Hoa Kỳ…nhưng khổ nổi…

  Bọn Bắc Kỳ thiến heo lúc đó vác mặt đi xin…KHÔNG AI CHO MƯỢN CẢ

  Lúc bấy giờ , dù Linh đã quỳ lạy tối đa ở Thành Đô nhưng Trung Quốc vẫn chỉ gật đầu tha tội mà không cho…xu ten nào cả

  Lúc bấy giờ , có một đại gia họ Lý , muốn làm cái việc hợp tung chống Tần năm xưa , đứng ra cam kết bảo lãnh cho mượn tiền sài đở lâu dài dù Langsley vẫn còn tuyệt đối ra lệnh cấm vận không ai dám cải trừ vị đại gia này ( all international finance institutes could not have all kind of transsactions under all forms toward Viet Nam ) nhưng …

  Ông Đại Gia Này chỉ chịu tiếp khách cho mượn tiền nếu là người miền Nam…

  Bọn BẮC KỲ CỘNG SẢN BIẾT THẾ GIỚI COI MÌNH NHƯ CÙI HŨI NÊN CĂM LẮM !

  PHẢI NÓI TRẮNG RA LÀ CĂM LẮM !

  ( Tánh nết Bắc kỳ…mọi người phải hiểu )

  Cho bên mặc dù dốt nát nhưng có chút thật thà khi giao tiếp khi mượn tiền , ông Kiệt có sao nói vậy…

  Lần hồi , trương mục quỹ tiền tệ quốc tế của Việt Nam Cộng Hòa được mở ra , tháo khoán cho phép những hoạt động vay mươn lai rai tài chánh ( financial activities ) cho tới giờ

  Giang Trạch Dân cùng Hồ Cẫm Đào nhận ra sai lầm của Đặng nên lật đật khai phóng hầu bao để Bắc Kỳ lấy lại phong độ , kẹt cái…quá muộn

  Hầu hết các công trình thủy điện ngoài Bắc đều do Trung Quốc cho mượn tiền , tuy nhiên …

  Ngay cả Trung Quốc cũng không muốn giao tiền nếu KHÔNG CÓ CÁC MẶT MẸT NAM KỲ ĐỨNG RA CAM KẾT TRẢ NỢ !

  KINH TẾ CỦA MIỀN NAM CHỊU TOÀN BỘ KINH PHÍ CỦA CẢ NƯỚC !

  Bọn Bắc Kỳ Cộng Sản lấy đếch gì mà trả nợ nếu không có tài nguyên từ miền Nam !

  RIÊNG SÀI GÒN ĐÃ CÁN ĐÁN GẦN 3/5 KINH PHÍ CỦA TRUNG ƯƠNG TỪ 1988- nay

  Hơn nữa , gần 12 tỷ Mỹ Kim từ bọn phản động lưu vong & Vượt Biên ở Hoa Kỳ đều đặn… RÓT LIÊN TỤC VỀ CHO VIỆT NAM dưới sự làm ngơ của bộ Tài Chánh Hoa Kỳ từ lúc BỊ CẦM VẬN ĐẾN LÚC… Bill tổng thống sang thăm. làm bọn miền Nam mạnh sài tự tin cho các chương trình phục hồi bao tử

  Bọn BẮC KỲ CỘNG SẢN BIẾT THẾ NÊN CÀNG CĂM LẮM !

  Anh Ba ở tuốt luốt Rạch Giá Hà Tiên , lúc bấy giờ đãm trách kế hoạch lúc 0 giờ , buôn bãi tậu ghe để Vượt Biên , trước là gài người của Đảng vào hàng ngũ vượt biên , sau là kiếm tiền kinh phí cho Đảng suốt bao nhiêu năm trường , chưa kể nhập buôn lậu qua đường ghe siệp ( tiếng miền Nam , là ghe nhỏ , chạy ra ngoài Hải phận , đón tàu lớn mua đồ trả Đô về bán lại vì Việt Nam bị cấm vận không có trao đổi gì được!)

  Bởi thế , mọi đại gia ở Đông Nam Á mới nhẵn mặt & chịu đèn anh Ba

  Còn anh Tư , trước làm giám đốc Nông Trường Xã hội Chủ Nghĩa, đói bỏ mẹ sau lo lót về quận Năm Sai Gon làm quận trưởng , là nơi bọn gian thuơng làm ăn LẬU NGOÀI HỆ THỐNG rất mạnh…

  Từ Đó , anh Tư bèn chịu chơi bảo kê gian thuơng tới bến

  Tới chừng có quan hệ quốc tế , anh Tư nhờ đó cũng được chút chút ” recommendation ” ( giới thiệu với lời hay tiếng tốt )

  Cả anh Ba anh Tư vì thế mà được thế giới đồng ý cho tin tưởng mượn nợ

  KHÔNG CÓ MỘT THẰNG BẮC KỲ CỘNG SẢN MẶT MẸT NÀO MƯỢN ĐƯỢC MỘT XU TEN NỢ NÀO CỦA THẾ GIỚI TỪ 1986-nay ( trừ khoảng 3 tỷ bảy từ Trung Quốc khoảng …9 năm gần đây , nhưng cũng do bọn Nam Kỳ đứng ra đãm bảo trả nợ , bọn Bắc CS chỉ ký)

  BẮC KỲ CỘNG SẢN MẶT MẸT CHỈ TOÀN LÀ ĂN BÁM KINH TẾ MIỀN NAM ! NÚP BÓNG BỌN CỘNG SẢN MIỀN NAM ĐỂ MƯỢN NỢ

  Bởi thế , chức chủ tịch nước của DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh mới bị bọn Nam Kỳ nắm qua hai đời , Triết dốt , Tư dê

  Còn chức quản gia trong ngoài của tần cối Phạm Văn Đồng thì thôi bị bọn Kiên Giang nắm tới giờ

  Chưa kể chức Bí thư Thứ nhất TW đẹt đã bị bọn Kiên Giang nắm luôn.

  Bọn Kiên Giang nay nắm luôn quyền điều khiển Bộ Tư Lệnh Cảnh sát Cơ Động trang bị đến tận răng ( thông qua cơ chế Đảng ủy đứng đầu là Kiên giang mặt bị Lê hồng Anh )

  Mọi việc chỉ chờ anh Thanh , anh Tỵ & nhất là…anh Vịnh…!

  ( Hoa Kỳ sẽ “trainning” biệt kích Việt Nam sắp tới đây…ôi cái bằng dù Mỹ chất lượng lắm bà con ơi ,… đúng không?)

  Tản mạn đó đây…

  Kính

 7. Phan BA says:

  Xin quý vị cùng ký tên vào đây để chặn bớt ngõ ngách của cộng nô..

  Petition to support the Vietnam Human Rights Sanctions Act
  http://www.hr4254.com/

 8. NGÀN KHƠI says:

  LÃO LÀNG

  Sống lâu lên được lão làng
  Xưa nay vẫn vậy chỉ càng thường thôi
  Trong làng với bấy nhiêu người
  Chỉ là số mạng Trời cho vậy mà
  Con kiến mà leo cành đa
  Leo phải cành cụt leo ra leo vào
  Dân tình lạc hậu dẫu sao
  Cầm bằng con kiến điều nào khác chi
  Khi nào dân chủ trị vì
  Sẽ từ con kiến vươn lên đại bàng
  Trong tay quyền nắm hiên ngang
  Muốn bầu muốn chọn ai càng tùy nghi
  Còn giờ chỉ kiếp cu ki
  Việc Trời Trời biết việc chi của mình
  Ôi thôi cũng tội dân tình
  Khu đen phải rán bực mình khác chi
  Bao giờ đêm sẽ qua đi
  Ngày mai lại sáng có gì phải lo
  Đừng mong dân chủ tự do
  Nếu mà chỉ ngủ ngáy khò thế thôi
  Nói ra cũng chớ bồi hồi
  Lão làng vẫn chỉ chuyện đời xưa nay
  Vài lời nói với cỏ may
  Lẽ đời là vậy nói chơi nhiều rồi !

  NON NGÀN
  (23/3/14)

  • hoàng says:

   Ê việt gian cs “ngày mai lại sáng có gì phải lo”.Thằng cs mang trá nầy thì khỏi lo,còn gì phải lo phải không non ngàn.!???Gần kề ngày giao đất nước cho giặc tàu ô phương bắc thì cần gì phải lo.Đúng là loài cỏ-rơm csvn,

   • Builan says:

    CÓ sừng có mõ thì gõ với nhau !
    NÓN SẮT ?
    NÓN CỐI ?..
    Vỗ tay ông CƯỜI … Khakhakha

    • BIỂN NGÀN says:
    21/02/2014 at 09:56
    THẰNG NGU
    Thằng ngu thì có biết gì
    Óc toàn bã đậu biết chi là đời
    Đọc đâu có hiểu đến nơi
    U mê là thế để đời cười cho
    ,a>Hoàngơi mầy cái mặt mo
    Tìm người mà hỏi sẽ thò dốt ra
    Đúng loài cặn bả thối tha
    Hở hơi chẳng khác thây ma xông mùi !

    NON NGÀN
    (21/02/14)
    • TRĂNG NGÀN says:
    21/02/2014 at 10:47
    LƯU MANH
    Lưu manh như thứ ngử mầy
    Nói năng mất dạy thế thầy cũng thua
    Kiểu đồ đá cá lăn dưa
    Ích gì xã hội mà đưa mặt vào
    Óc đầy bã đậu sâu sao
    Ngu mà khoe mẽ quả đồ đáng khinh !
    SUỐI NGÀN
    (21/02/14)

 9. DâM TiêN says:

  Ý a, bà cố nội kiếm đâu ra tài liệu …việt cộng, lại bầu cho y tá Dũng
  đi theo… Tàu vậy? Xin chứng minh tí ti đi. y tá là …hầu cận của Me
  xứ VV Kiệt mà.

  Dâm tui ngu lắm kìa, hổm nói chiện với một US Veteran thuộc nhóm
  Rolling Thunder, khoảng 2002, anh ta… tiên tri rằng :

  Hai năm nữa, khi y tá có tên là X lên làm tể tướng, thì tình hình VN sẽ
  biến chuyển … KHÔNG theo Tàu, à ơi…

Phản hồi