WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Xin hãy giúp Hong Kong”

  1. Saigon says:

    Bọn cộng sản nào cũng bạo động và phản động…và cũng vì thói quên thú tính đó,chúng đội mủ người dân là thành phần “phản động”.Kẻ có võ khí trong tay thương là kẻ tấn công đối phương trước và cũng chính là kẻ phản động.
    Bọn cộng sản nào cũng chỉ có một ngu sách là chống lại dân tộc họ…và đó chính là kẻ phản động duy nhất trong một xứ cộng sản.

Phản hồi