WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:14:pm 20/06/10 Đăng ngày “June 20th, 2010”

Nói “Không” với “ĐSCT”, QH lần đầu tiên đã phá vỡ tư duy và thành kiến cũ

Nói “Không” với “ĐSCT”, QH lần đầu tiên đã phá vỡ tư duy và thành kiến cũ

Chúng ta hãy lên tiếng cổ vũ 208 vị đại biểu Quốc hội đã nói “Không”! 208 Đại biểu Quốc hội này đã làm nên một cuộc “cách mạng màu” trong thay đổi tư duy và thành kiến cũ!

04:14:pm 20/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »