WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:40:am 09/06/11 Đăng ngày “June 9th, 2011”

Trung Quốc tiếp tục cắt cáp thăm dò của Việt Nam

Trung Quốc tiếp tục cắt cáp thăm dò của Việt Nam

  Sáng nay, một tàu thăm dò của Việt Nam hoạt động trong phạm vi 200 hải lý trên thềm lục địa của Việt Nam đã bị tàu đánh cá của Trung Quốc, được sự yểm trợ của các tàu ngư chính, lao vào cắt cáp. Sự việc xảy ra lúc 6h sáng nay tại [...]

09:40:am 09/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hacker Trung Quốc trả đũa?

Hacker Trung Quốc trả đũa?

Việc sa đà vào chiến tranh mạng sẽ khiến Việt Nam thiệt hại nặng nề.

04:25:am 09/06/11 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Bác Kiệt

Bác Kiệt

Chúng ta sẽ có gì để lại cho những thế hệ mai sau ngoài một di sản đạo đức băng hoại, một đất nước khiếm khuyết về diện tích, tan hoang về môi trường, và cạn kiệt về tài nguyên.

04:02:am 09/06/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Oleshuk Iu. F. – Trí thức nửa mùa

Oleshuk Iu. F. – Trí thức nửa mùa

Trí thức nửa mùa chỉ là một kẻ giả danh trí thức. Hắn dùng bằng cấp, chức vụ và phô trương thái độ quan tâm đối với các vấn đề xã hội để đóng giả.

03:52:am 09/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ôi Sài Gòn giờ giới nghiêm

Ôi Sài Gòn giờ giới nghiêm

- Mày thích nói chuyện kiểu giang hồ, hay kẻ sĩ tao cũng nói chuyện được với mày.

12:00:am 09/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »