WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:17:pm 11/06/11 Đăng ngày “June 11th, 2011”

Kèn thúc quân của Vịnh trên biển Đông

Kèn thúc quân của Vịnh trên biển Đông

04:17:pm 11/06/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

“Cơ hội vàng – lần thứ hai” cho dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam

“Cơ hội vàng – lần thứ hai” cho dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong bất kỳ thời đại nào của lịch sử Việt Nam, giữ nước luôn là việc của toàn dân chứ không phải chỉ là việc của một triều đình, một thế lực, một đảng, một nhà nước, một quân đội.

01:52:pm 11/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Người Việt Bắc Cali: Biểu tình phản đối TQ

Người Việt Bắc Cali: Biểu tình phản đối TQ

…biểu trưng cho sự phẫn nộ là đốt lá cờ đỏ của Trung cộng trước sự reo hò cổ võ của những người tham dự biểu tình.

06:50:am 11/06/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Sinh viên bị đuổi học vì đọc tin ‘lề trái’?

Sinh viên bị đuổi học vì đọc tin ‘lề trái’?

Vì vậy tôi khẩn thiết mong các cơ quan, thông tin đại chúng trong và ngoài nước lên tiếng bảo vệ tôi và gia đình đang bị uy hiếp, đe dọa rất nặng nề, căng thẳng.

06:19:am 11/06/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vận động đạo luật tại Hoa Kỳ

Vận động đạo luật tại Hoa Kỳ

Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ. Đời sống của chúng ta luôn chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp bởi những đạo luật thông qua tại Quốc Hội. Hoa Kỳ lại là một đại cường quốc duy nhất trên thế giới; và trong thế giới ngày nay, một đạo luật của Hoa [...]

06:02:am 11/06/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Trung Quốc đòi gì ở Việt Nam?

Trung Quốc đòi gì ở Việt Nam?

Vậy những ” đồng thuận” mà hai bên đã đạt được ở đây là gì?

03:10:am 11/06/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nguyễn Chí Vịnh nói ngược Nguyễn Phương Nga

Nguyễn Chí Vịnh nói ngược Nguyễn Phương Nga

Một đằng bà Nga dọa: “Hải Quân Việt Nam sẽ làm mọi việc cần thiết” nhưng đằng khác ông Vịnh lại nói: “Không cần huy động lực lượng quân sự!”

12:00:am 11/06/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dĩ độc trị độc

Dĩ độc trị độc

“Biểu tình” hay “đám đông tụ tập” không quan trọng. Quan trọng là “đám đông” ấy làm được những gì ích nước lợi nhà.

12:00:am 11/06/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »