WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:47:am 25/03/12 Đăng ngày “March 25th, 2012”

Cồn Dầu sẽ bị cưỡng chế

Cồn Dầu sẽ bị cưỡng chế

Vấn đề thu hồi đất của chừng 100 hộ giáo dân tại xứ đạo Cồn Dầu, Đà Nẵng vẫn còn dằng dai khiến cho đời sống của nhiều người trong cuộc tiếp tục bất ổn. Khủng bố tinh thần Một số hộ tại xứ đạo Cồn Dầu hồi trung tuần tháng ba vừa qua đã [...]

11:47:am 25/03/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Giã từ Đức trị

Giã từ Đức trị

… tư duy chính trị Mác xít chỉ là tư duy Đức trị phong kiến mang màu sắc Công nghiệp.

01:36:am 25/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Miền hư ảo [18]

Miền hư ảo [18]

Tôi choàng tỉnh, nằm thở dốc trên giường, mồ hôi vã ra lạnh toát. Những cơn mơ cũ kỹ, ám ảnh suốt một đời.

12:00:am 25/03/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Đi thăm Cù Huy Hà Vũ

Đi thăm Cù Huy Hà Vũ

Đã sang xuân nhưng vẫn còn những đợt rét dai dẳng. Năm giờ sáng, đường phố Hà Nội còn chìm trong bóng đêm và giấc ngủ sâu. Quầng sáng từ những ngọn đèn cao áp thả xuống đường như càng sáng trắng hơn, lung linh hơn. Chúng tôi lên ô tô của ông chủ doanh [...]

12:00:am 25/03/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »