WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:54:am 22/03/12 Đăng ngày “March 22nd, 2012”

Dân ném đá công an và đem quan tài vào U.B xã

Dân ném đá công an và đem quan tài vào U.B xã

Trưởng công an xã phải đi cấp cứu, khâu 6 mũi.

09:54:am 22/03/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phim “Hoàng Sa- Nỗi đau mất mát” đến Đức, Séc và Ba Lan

Phim “Hoàng Sa- Nỗi đau mất mát” đến Đức, Séc và Ba Lan

Đón xem tại Đức: 24-25/3. Séc: 26-27/3. Ba Lan 29-30/3

03:00:am 22/03/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vụ Bạc Hy Lai & bóng ma Mao Trạch Đông

Vụ Bạc Hy Lai & bóng ma Mao Trạch Đông

Bắc Kinh khéo léo cử Giang một người có khuynh hướng dân sinh thay Bạc Hy Lai để giúp cho sự chuyển đổi quyền lực chính trị tại Trùng Khánh không gây xáo trộn.

02:35:am 22/03/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nhà khoa học hay nhà ảo thuật?

Nhà khoa học hay nhà ảo thuật?

Thế mới biết nhà khoa học chân chính với nhà ảo thuật hám danh lợi cách xa nhau nhiều, nhiều lắm.

02:30:am 22/03/12 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »