WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:33:pm 29/03/12 Đăng ngày “March 29th, 2012”

Làm thế nào gióng tiếng chuông chính nghĩa Việt Nam đi khắp nơi?

Làm thế nào gióng tiếng chuông chính nghĩa Việt Nam đi khắp nơi?

Là người Việt, tôi không khỏi bị kích thích và mê mải khi nghe hai người đàn ông hiểu biết nói chuyện về một xã hội Cộng Sản bưng bít, mà hiện nay Bắc Hàn phải chính thức được gọi là Bức Màn Sắt trong các nước Cộng Sản còn tồn tại trên thế giới …

11:33:pm 29/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Aung San Suu Kyi, hay là nữ thánh đi bầu cử

Aung San Suu Kyi, hay là nữ thánh đi bầu cử

Miến Điện bầu cử vào ngày 1/4. Lộ trình dân chủ này có lặp lại con đường của Ba Lan?

08:28:pm 29/03/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nhà tù và hàng hóa tại Trung Quốc

Nhà tù và hàng hóa tại Trung Quốc

Nếu không bị kết án tử hình, tù nhân sống sót trong trại tạm giam sẽ bị gửi đến các nhà tù để thi hành bản án và làm nô lệ lao động. Họ mang theo các căn bệnh truyền nhiễm và bệnh tình dục đến các nhà tù, trong khi họ làm ra các sản [...]

09:21:am 29/03/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »