WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:24:pm 09/08/13 Đăng ngày “August 9th, 2013”

Hùng binh nhất trượng…

Hùng binh nhất trượng…

  Thấm thoắt đã 11 năm ngày tướng Trần Độ ra đi, tôi tìm lại bản viết tay “Thư chia buồn” của tôi gửi gia đình bác Trần Độ, viết ngày 10/8/2002 khi được tin bác Độ mất tại Hà Nội. Lúc ấy tôi đang bị quản chế nghiêm ngặt, đến nỗi bức thư ấy [...]

02:24:pm 09/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người mình

Người mình

Kẻ ác, bọn giặc ngoại lẫn nội xâm – rõ ràng – có đủ lý do để không “chùn tay” cũng như không “cư xử đúng mực” với … người mình!

08:59:am 09/08/13 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhà báo Bùi Tín: Vài kỉ niệm với tướng Trần Độ

Nhà báo Bùi Tín: Vài kỉ niệm với tướng Trần Độ

Tôi cảm thấy anh Trần Độ đã có dự cảm chính trị chính xác. Mười năm là khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn lắm.

06:23:am 09/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [13]

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [13]

Tôi vẫn làm việc bình thường, có lúc đang nhổ cỏ tôi thấy ông quản giáo đi qua đứng lại nhìn tôi làm vài giây rồi ông đi.

05:45:am 09/08/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »