WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:56:pm 18/08/13 Đăng ngày “August 18th, 2013”

Nói về khái niệm “vong thân” trong học thuyết Mác

Nói về khái niệm “vong thân” trong học thuyết Mác

… sự vong thân của cá nhân và xã hội con người trong các chế độ toàn trị đều thật sự hết sức nặng nề, không bất kỳ cá nhân nào thoát ra khỏi được, và nó thành xã hội vong thân toàn diện nhất, còn hơn cả trong chế độ tư bản mà Mác đã từng lên án.

12:56:pm 18/08/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Poster cho Phương Uyên

Poster cho Phương Uyên

12:31:pm 18/08/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cần một nền tảng triết lý tốt cho Trung Cộng và Việt Nam

Cần một nền tảng triết lý tốt cho Trung Cộng và Việt Nam

Chúng ta chỉ cần nhìn 2 nước Nam Hàn và Bắc Hàn thì rõ. Một nước tôn trọng giá trị đạo đức cổ truyền, đồng thời thu nhập những cái hay cái đẹp một cách gạn lọc của tây phương. Một nước nhập cảng không suy nghĩ triết lý Marx

05:17:am 18/08/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Oan cho bà quá

Oan cho bà quá

Đó là “Lỗi Hệ Thống”. Ông Triệu, bà Tiến hay bất cứ ai làm Bộ trưởng Y tế lúc này đều không thể cải thiện được tình hình.

05:00:am 18/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nếu những ngày này ta không ở bên nhau…

Nếu những ngày này ta không ở bên nhau…

Em sống thế cũng là hạnh phúc:/ Thẳng ngay, lương thiện, đàng hoàng/ Em chết thế cũng là hạnh phúc/ Bên chồng con, bạn hữu, họ hàng…

04:37:am 18/08/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

SGK định hướng ngay từ nhỏ chỉ cần bán tài nguyên đi mà ăn

SGK định hướng ngay từ nhỏ chỉ cần bán tài nguyên đi mà ăn

SGK của chúng ta lại toàn dạy học sinh đất nước ta rừng vàng biển bạc “định hướng ngay từ nhỏ sau này chỉ cần bán tài nguyên đi mà ăn thôi”.

12:00:am 18/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »