WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:38:pm 03/08/13 Đăng ngày “August 3rd, 2013”

Mỹ đóng cửa hàng loạt cơ quan Ngoại Giao

Mỹ đóng cửa hàng loạt cơ quan Ngoại Giao

Bộ Ngoại giao Mỹ ra cảnh báo cho việc đi lại của công dân Mỹ, đặc biệt ở Trung Đông và Bắc Phi, vì có đe dọa từ al-Qaeda. Trong một thông cáo, bộ này nói nguy cơ tấn công khủng bố tại hai khu vực nói trên là khá cao. Mới đây Hoa Kỳ [...]

04:38:pm 03/08/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Gần đèn vẫn cứ đen

Gần đèn vẫn cứ đen

Tục ngữ Việt Nam, có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Câu này chỉ đúng cho người bình thường, riêng đối với Cộng Sản, chỉ đúng có một nửa: Gần mực nhất định phải đen, gần đèn nhưng vẫn cứ tối hù hù. Hình như họ không phải là người, nên gần [...]

04:18:pm 03/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »