WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:43:pm 29/10/15 Đăng ngày “October 29th, 2015”

Trường Sa Hải Lý

Trường Sa Hải Lý

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói rằng “Đây không phải là cuộc tuần tiễu cuối cùng” và có khả năng trở nên thường xuyên hơn trong tương lai

04:43:pm 29/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chúng ta có thể làm được gì cho đất nước?

Chúng ta có thể làm được gì cho đất nước?

Với chữ “chúng ta” ở đây, tôi chỉ giới hạn trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Nghe nói cộng đồng ấy đã lên đến trên dưới bốn triệu người sống rải rác trên khoảng một trăm quốc gia trên thế giới. Đó là một cộng đồng khá đa tạp, bao gồm nhiều [...]

04:40:pm 29/10/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đảng cầm quyền thất bại vì xa dân

Đảng cầm quyền thất bại vì xa dân

Cuộc bỏ phiếu ngày 25-10 của các cử tri Ba Lan đã chấm dứt hai nhiệm kỳ liên tiếp cầm quyền của đảng Cương Lĩnh Công Dân (PO). Với 24,03 số phiếu, PO thua đảng Luật Pháp và Công Lý (PiS), đảng dẫn đầu với 37,58% số phiếu. Vì sao một đảng cầm quyền có [...]

03:25:pm 29/10/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vai trò quân đội và các lực lượng an ninh trong cuộc CM Dân Chủ ở VN

Vai trò quân đội và các lực lượng an ninh trong cuộc CM Dân Chủ ở VN

Các quốc gia trên địa cầu, từ đông sang tây, đều có hai nhu cầu căn bản:  đó là quốc phòng và trị an. Quân đội có trách nhiệm quốc phòng và công an cảnh sát có trách nhiệm trị an. Trong một nước dân chủ như Hoa Kỳ, chịu ảnh hưởng của các tư [...]

12:00:am 29/10/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »