WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:47:pm 04/10/15 Đăng ngày “October 4th, 2015”

Vụ án gián điệp cho Trung Quốc và dấu hiệu thay đổi ở Việt Nam*

Vụ án gián điệp cho Trung Quốc và dấu hiệu thay đổi ở Việt Nam*

Để chuẩn bị cho Đại hội 12, Việt Nam đột nhiên công bố bản dự thảo Báo cáo Chính trị và Kế hoạch Kinh tế – Xã hội cho 2016 – 2020. Nhân dân Việt Nam được gởi mọi góp ý về nội dung hai bản dự thảo trên cho đến ngày cuối tháng Mười. [...]

07:47:pm 04/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cán cân ngoại thương thất thu của Hoa Kỳ hay hình thức đế quốc mới

Cán cân ngoại thương thất thu của Hoa Kỳ hay hình thức đế quốc mới

Cán cân ngoại thương của Hoa kỳ đã bị thất thâu từ lâu. Theo nguyên tắc bình thường, đối với những nền kinh tế khác, thì đã yếu đi hay sụp đổ từ lâu. Nhưng tại sao kinh tế Hoa kỳ vẫn đứng vững, phát triển và còn lớn mạnh. Theo dự đoán của nhiều [...]

04:49:pm 04/10/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vùng lên ngư dân Cam Ranh anh hùng

Vùng lên ngư dân Cam Ranh anh hùng

06:50:am 04/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Âu châu ….tới rồi!

Âu châu ….tới rồi!

Những làn sóng xâm nhập Âu châu không chờ đợi người hồi giáo tới nhưng ngày nay họ đã tràn ngập một cách công khai và được luậtpháp bảo vệ . Chánh phủ các nước Âu châu vẫn phải nói tiếng nói chánh thức đây là những người tỵ nạn chiếntranh ! Mặc dầu có [...]

05:37:am 04/10/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

LS Võ An Đôn: Tại sao tôi không chạy án để làm giầu?

LS Võ An Đôn: Tại sao tôi không chạy án để làm giầu?

Nghề luật sư là nghề hái ra tiền ở Việt Nam hiện nay, mỗi tháng mỗi luật sư nhận trung bình từ 3 vụ đến 10 vụ án; nếu là luật sư chân chính thì nhận vài triệu đồng mỗi vụ, còn luật sư chạy án thì nhận từ vài chục triệu đến vài trăm [...]

05:13:am 04/10/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »