WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:44:pm 23/10/15 Đăng ngày “October 23rd, 2015”

Heo giống Bắc Kinh

Heo giống Bắc Kinh

04:44:pm 23/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chính quyền không thể làm ngơ trước hành động này…

Chính quyền không thể làm ngơ trước hành động này…

Theo video clip do nhóm Trần Nhật Quang quay và phát trên mạng về việc thành lập nhóm cũng như cuộc tấn công vào nhà riêng của anh Nguyễn Lân Thắng thì ta có thể thấy ngoài sự ngô nghê ấu trĩ của một đám trẻ được nuông chiều, cùng với vẻ hoang tưởng muốn [...]

02:46:pm 23/10/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mất cắp

Mất cắp

Nhà thơ bị mất cắp một bài thơ thì cả thế giới mạng người Việt xôn xao như cả thế giới người Việt bị mất cắp thơ, dồn dập lên tiếng. Cả hệ thống báo chí lề Dân, lề Đảng vào cuộc vụ mất cắp thơ nhỏ nhặt. Những nhà nọ, nhà kia, học giả, [...]

02:34:pm 23/10/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »