WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:58:pm 24/10/15 Đăng ngày “October 24th, 2015”

Paris kỷ niệm Ngày Quốc tế Bất Bạo động

Paris kỷ niệm Ngày Quốc tế Bất Bạo động

Đến một lúc nào đó, trước trọng tài dư luận, sức mạnh của bạo lực sẽ không còn hiệu lực nữa . Bất bạo động sẽ thắng, khác hơn bạo lực thắng bạo lực, là không để lại những hậu quả phức tạp, do mọi bên được hòa giải thật sự .

12:58:pm 24/10/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chu Văn Keng- Thơ và đời

Chu Văn Keng- Thơ và đời

Không phải, chỉ đến khi nhà xuất bản đề nghị viết lời giới thiệu cho thi tập Thơ Và Đời, tôi mới biết đến nhà thơ Chu Văn Keng. Mà tôi đã đọc và quen biết tên tuổi ông đã khá lâu, trên các trang báo mạng người Việt ở Đức, và đặc biệt các [...]

12:38:pm 24/10/15 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »