WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hữu hảo

Hữu hảo

Hữu hảo

1 Phản hồi cho “Hữu hảo”

 1. Phan Huy says:

  Bốn Tốt

  Một tốt làm tên lính đánh thuê
  Máu Hồng, xương Lạc, súng Trung Huê
  Nam Bắc thi đua ta chém giết
  Tiến lên! Xác chết ngập trời quê.

  Hai tốt làm thằng đảng tay sai
  Tuân theo lời dạy của anh Hai
  Con đường Cộng sản thề chung bước
  Tròng xuống nhân dân ách độc tài

  Ba tốt làm bầy đảng Việt gian
  Hại dân, phá nước, thảy chu toàn
  Sức dân khí nước mau cùng kiệt
  Tổ quốc mồi ngon giặc bạo tàn.

  Bốn tốt làm con chốt thí Tàu
  Thiên triều lơ láo phận giòi sâu
  Khác gì Ích Tắc hay Chiêu Thống
  Trông vời cố quốc, nước còn đâu.

  http://fdfvn.wordpress.com

Phản hồi