WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:54:am 08/12/09 Đăng ngày “December 8th, 2009”

Luận về một vài khía cạnh của dân chủ

Luận về một vài khía cạnh của dân chủ

Từ hàng trăm năm nay, khi xã hội loài người không ngừng phát triển tới những tầm cao trí tuệ mới, thì các vấn đề về dân chủ luôn là điều quan tâm của tất cả mọi người dân cũng như của bộ máy chính quyền tại những quốc gia tiến bộ trên thế giới. [...]

04:54:am 08/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »