WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:51:pm 10/12/09 Đăng ngày “December 10th, 2009”

Phải chấm dứt những toan tính bán rẻ đất nước

Phải chấm dứt những toan tính bán rẻ đất nước

Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Xử Lý Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, ngày 04/12/2009 đã triệu tập Hội Nghị mở rộng của Hội Đồng Lưỡng Viện thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại chùa Giác Hoa, thành phố Sài Gòn, để tổng kết hoạt động nhiệm [...]

11:51:pm 10/12/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhóm Harvard đã giải đáp vấn đề then chốt này

Nhóm Harvard đã giải đáp vấn đề then chốt này

Trong nước dư luận báo chí và công luận xã hội đang xôn xao bàn tán về những chuyện rắc rối, khó hiểu trong cuộc sống. Biết bao câu hỏi vì sao? Vì sao? được đặt ra, chưa có lời giải đáp thoả đáng . Vì sao bà Ba Sương được họ phong “Anh hùng [...]

10:14:am 10/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một vụ án tự kết tội

Một vụ án tự kết tội

Vụ án “Âm mưu lật đổ chính quyền” của các đảng viên thuộc đảng Dân chủ lại đang được dư luận chú ý, vì nó sắp được nhà cầm quyền CSVN đưa ra “xét xử”. Gọi vụ bắt bớ, đàn áp, giam cầm, đối với các thành viên của đảng Dân Chủ là một vụ [...]

04:51:am 10/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »