WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:44:pm 21/12/09 Đăng ngày “December 21st, 2009”

Của cõi Trời và Người từ đêm Giáng Sinh

Của cõi Trời và Người từ đêm Giáng Sinh

Khi ý thức hướng thượng và siêu nhiên không còn, con người mang một tham vọng khác: chủ nghĩa “nhân chủ”. Nhân chủ chỉ có biết đến con người khi mà chân lý đầu tiên và cuối cùng của nó là nhân loại.

11:44:pm 21/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đại nạn Trung Hoa thời hiện đại

Đại nạn Trung Hoa thời hiện đại

1 – CÁC CƯỜNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM Tại Âu Châu, thế chiến thứ hai chấm dứt khi Đức Quốc Xã đầu hàng Đồng minh ngày 7-5-1945.  Tại Á Châu, sau khi hai quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ thả xuống Hiroshima ngày 6-8-1945 và Nagasaki ngay 9-8-1945, Nhật Bản đầu hàng Đồng [...]

03:06:pm 21/12/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »