WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:30:pm 28/12/09 Đăng ngày “December 28th, 2009”

Cái Làn

Cái Làn

Cái làn, tiếc thay, không có được sự hội nhập dễ dàng (và lẹ làng) tương tự. Bên cạnh cái giỏ ny lông mầu sắc, rắn chắc và tuơi tắn, cái làn đan bằng mây hay bằng cói trông tội lắm: già nua, quê mùa, ọp ẹp, bẹp xẹp, xấu xí và (thường) hơi bẩn thỉu.

05:30:pm 28/12/09 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Mạng bauxitevn.info thêm đông khách

Mạng bauxitevn.info thêm đông khách

Nhà cầm quyền trong nước căm ghét giới trí thức ngay thẳng, căm ghét giới luật sư am tường pháp luật, căm ghét nhà báo trung thực gắn bó với sự thật, căm ghét cư dân Bloggers, thù ghét internet …, điều này đã trở thành hiển nhiên. Họ đang thuê viên chức, bộ hạ [...]

10:07:am 28/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »