WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:11:pm 16/12/09 Đăng ngày “December 16th, 2009”

Nhận định tình hình xã hội Việt Nam

Nhận định tình hình xã hội Việt Nam

Đảng Cộng Sản VN đã tồn tại trên đất nước đã hơn 79 năm kể từ ngày thành lập mặc dù, đã thay đổi nhiều tên gọi để đối phó theo từng giai đoạn nhằm che mắt nhân dân, nhưng cốt lõi vẫn là Cộng Sản. Chúng ta đã biết quá nhiều về những chính [...]

03:11:pm 16/12/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vụ PCI chưa yên, lại vụ RBA

Vụ PCI chưa yên, lại vụ RBA

Vụ PCI  là vụ án kinh tế lớn đầu tiên ở Việt Nam liên quan đến tư bản nước ngoài. PCI là Pacific Consultant Institute – Viện Tư vấn Thái Bình Dương, tổ chức kinh tế Nhật chuyên môi giới cho các nhà tư bản Nhật làm ăn tại các nước châu Á. Vụ án [...]

10:13:am 16/12/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phải chăng, pháp luật Việt Nam chỉ bảo vệ cái ác?

Phải chăng, pháp luật Việt Nam chỉ bảo vệ cái ác?

1. Từ sáng ngày 09/12/ 2009, bọn côn đồ cả trăm người ở bên ngoài đã bạo hành, ùa vào Chùa Phước Huệ quấy rối, đánh sư, phá chùa, xua đuổi tăng thân Làng Mai ra khỏi chùa Phước Huệ rồi gây sức ép buộc TT Thái Thuận ký vào biên bản đã được bọn [...]

06:39:am 16/12/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »