WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:30:am 27/12/09 Đăng ngày “December 27th, 2009”

Sông chảy về Biển Mẹ

Sông chảy về Biển Mẹ

Gửi Nhà văn Đào Hiếu – Người đứng giữa hai lằn đạn! Thuấn rời Vancouver, vào một buổi sáng màu chì, mưa xiên xiên phủ ngợp thành phố. Thuấn cầm lái, hớp từng ngụm càfê từ tay vợ đưa sang, mắt thong thả nuốt từng đoạn đường trên xa lộ hun hút, như một con [...]

08:30:am 27/12/09 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »