WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:40:pm 17/12/09 Đăng ngày “December 17th, 2009”

Quan điểm mới về thế giới của Trung quốc

Quan điểm mới về thế giới của Trung quốc

Willy Wo-Lap Lam, Trần Bình Nam phỏng dịch Lời người dịch: Đó là nhan đề của một  bài báo “China unveils its new worldview” đăng trên Asia Times on line ngày 11 /12/2009 của giáo sư Willy Wo-Lap Lam, chuyên viên nghiên cứu tại The Jamestown Foundation,  và từng viết bình luận cho Asiaweek, South [...]

03:40:pm 17/12/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tại sao con Quỷ biết khóc?

Tại sao con Quỷ biết khóc?

Năm 1893 thiền sư Swami Vivekananda (1863-1902) tham dự Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới tại Chicago đã mang Yoga vào thế giới Tây Phương. Sau năm 1960 Đại Đức Thích Nhất Hạnh từ thành phố Huế được chính quyền Miền Nam Việt Nam cho du học Hoa Kỳ lại mang Thiền đến với những [...]

04:24:am 17/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »