WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:07:am 25/12/09 Đăng ngày “December 25th, 2009”

Điều 79 Bộ LHS, sự thay đổi luật sư và một vài nhận định

Điều 79 Bộ LHS, sự thay đổi luật sư và một vài nhận định

Theo tin tức mấy ngày qua, luật sư Lê Công Định và thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến Trung sẽ sớm được đưa ra xét xử. Tội danh cũng bị chuyển từ “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN” (Điều 88) sang “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” (Điều 79), một tội danh được [...]

05:07:am 25/12/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cởi trói?

Cởi trói?

Chỉ còn 12 tháng có lẻ ít ngày nữa sẽ bắt đầu khai mạc kỳ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN), dư luận của đồng bào người Việt trong nước cũng như ngoài nước hiện đang bắt đầu chú ý quan tâm đến sự kiện [...]

04:48:am 25/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »