WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:37:pm 23/12/09 Đăng ngày “December 23rd, 2009”

Hải cảng Cam Ranh và Liên bang Nga

Hải cảng Cam Ranh và Liên bang Nga

Cảng Cam Ranh của Việt Nam nằm ở cực nam tỉnh Khánh Hòa cách phía nam thành phố du lịch Nha trang 50km là một hải cảng lớn từng liên hệ đến các biến chuyển quốc tế. Sau khi người Pháp thiết lập xong nền đô hộ tại Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ [...]

03:37:pm 23/12/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Luật đất đai mới, treo lơ lửng đến bao giờ?

Luật đất đai mới, treo lơ lửng đến bao giờ?

Đã hơn 2 năm nay, việc sửa đổi, bổ sung Luật đất đai đã nằm trong chương trình làm luật của Quốc hội trong nước. Trong báo cáo của Ban pháp luật của Quốc hội cũng như trong báo cáo của bộ trưởng phát triển nông thôn Cao Đức Phát trước quốc hội, việc sửa [...]

10:09:am 23/12/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »