WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:07:am 18/09/10 Đăng ngày “September 18th, 2010”

Đường vào Thăng Long được trao giải Osca

Đường vào Thăng Long được trao giải Osca

08:07:am 18/09/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tướng Đồng Sĩ Nguyên góp ý cho Đại hội Đảng

Tướng Đồng Sĩ Nguyên góp ý cho Đại hội Đảng

LTS: Gần đây, trong Đảng Cộng sản VN có những tiếng nói góp ý mạnh mẽ về Đại hội đảng lần thứ 11. Bỏ qua những “HCM và đảng dẫn dắt dân tộc, học tập và làm theo gương sáng, đạo đức bác Hồ” v.v… bắt buộc phải nêu ra, những ý kiến về “lãnh [...]

12:01:am 18/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Dự án cao tốc trong văn kiện đảng khóa 11

Dự án cao tốc trong văn kiện đảng khóa 11

Tham nhũng ai cũng biết là quốc nạn ở đất nước ta, dù công cuộc chống tham nhũng được Đảng kêu gọi mấy năm nay nhưng kết quả đến đâu thì ai cũng thấy rõ. Giờ đi vay số tiền khổng lồ về khi mà tham nhũng tràn lan, lại không có những người cán bộ có tâm có tài quản lý. Khi đội ngũ nhà quản lý mà tài năng lẫn đạo đức như Đào Đình Bình, Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng, Phạm Thanh Bình còn đầy nhan nhản trong bộ máy nhà nước. Khó lòng mà trấn an là đâu chỉ có những người như thế, còn đầy những người có đức có tài mà.

12:01:am 18/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Miền Nam và miền Bắc

Miền Nam và miền Bắc

Cứ quay lưng lại với thực tế và cứ ra rả với những khẩu hiệu láo khoét rỗng tuếch về những thành tựu đầy ảo tưởng, chúng ta chỉ kéo dài sự thất bại mà thôi.

Chả hay ho gì.

12:00:am 18/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ông Vũ Hải Triều sẽ hối lỗi

Ông Vũ Hải Triều sẽ hối lỗi

Một bạn từ trong nước báo tin cho biết: Nhà văn Ðào Hiếu bị xe tông. Mặc dầu ông Ðào Hiếu là một nhà văn rất nổi tiếng, nhưng một vụ đụng xe chắc không thể coi là một tin đặc biệt. Vì xe cộ ở Việt Nam chạy như thế nào, ai cũng biết. [...]

12:00:am 18/09/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »