WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:20:pm 06/09/10 Đăng ngày “September 6th, 2010”

Cộng sản, Karl Max và Darwin

Cộng sản, Karl Max và Darwin

Trong cuộc điện đàm giữa người viết và nhà văn Trần Mạnh Hảo ở Sài Gòn,vào trung tuần tháng 8 năm 2010, ông cho biết người Cộng Sản vì  theo chủ nghĩa Karl Max, một chủ nghĩa “duy Ác”, không phải “duy Tâm”, cũng không phải “duy Vật”, nên đã làm cho đất nước chúng [...]

04:20:pm 06/09/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vấn đề tổ chức đấu tranh của người Việt tại Úc

Vấn đề tổ chức đấu tranh của người Việt tại Úc

Cùng với các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada và một số nước Bắc Âu, Australia là một trong những nước có sự hiện diện đông đảo của người gốc Việt sinh sống. Có lẽ người Việt ở đây chỉ thua người Việt ở Hoa Kỳ và Canada về số lượng, hiện nay ở Australia [...]

12:01:am 06/09/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Paulo Freire và chủ trương “Giáo Dục Giải phóng Con người”

Paulo Freire và chủ trương “Giáo Dục Giải phóng Con người”

Tại nước Chi lê, ông đã làm việc cho tổ chức văn hóa Unesco của Liên Hiệp Quốc, và Viện Cải cách Ruộng đất của chính phủ Chi lê. Ông còn được mời tới làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu về Phát triển và Biến đổi xã hội thuộc đại học Harvard ở Mỹ (Center for Studies in Development and Social Change). Rồi sau này làm giám đốc chương trình giáo dục của Hội đồng Tôn giáo thế giới (World Tại nước Chi lê, ông đã làm việc cho tổ chức văn hóa Unesco của Liên Hiệp Quốc, và Viện Cải cách Ruộng đất của chính phủ Chi lê. Ông còn được mời tới làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu về Phát triển và Biến đổi xã hội thuộc đại học Harvard ở Mỹ (Center for Studies in Development and Social Change). Rồi sau này làm giám đốc chương trình giáo dục của Hội đồng Tôn giáo thế giới (World Council of Churches) tại Geneva, Thụy sĩ.

12:01:am 06/09/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »