WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:20:am 14/05/15 Đăng ngày “May 14th, 2015”

Tin thêm v/v đòi tiền Vietcombank của ông Nguyễn Thanh Giang

Tin thêm v/v đòi tiền Vietcombank của ông Nguyễn Thanh Giang

Vậy mà đem công an ra dọa chúng tôi ư? Thời nào vậy?

02:20:am 14/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Văn học Việt Nam dưới ách cai trị của đảng cộng sản

Văn học Việt Nam dưới ách cai trị của đảng cộng sản

Thật không còn gì để nói ngoài việc “thành kính phân ưu” với nền văn học nước nhà dưới sự cai trị kéo dài của Đảng Cộng Sản .

02:04:am 14/05/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »